Here are some sound files.

Thanks to Daniel Bolton, Paula Smith, Karen Poitras, Erika Puls, Jude, and Akemi Ogi.